یك ماده شیمیایی است كه به وسیله سلولهای مغز تولید می‌شود و باعث ایجاد خواب، كاهش درد و اشتها می‌گردد. تولید سروتونین مانند فرآیندهای دیگر در بدن، بر اساس یك سلسله واكنش‌های شیمیایی صورت می‌گیرد. خوردن كربوهیدارتها باعث تحریك و ترشح انسولین می‌شود، كه آن هم به نوبه خود باعث به جریان درآمدن آمینواسیدها در خون و انتقال آنها به نسوج بدن می‌گردد،‌ به جز یك آمینواسید به نام تریپتوفان كه به مغز منتقل می‌شود و باعث تولید سروتونین می‌گردد. موضوع جالب برای بیوشیمیست‌ها نقش سروتونین در اختلال وضع تغذیه، و بروز بیماری جوع است. بررسی‌های اخیر نشان داده‌اند كه كمبود سروتونین در خون، تمایل به غذا خوردن را زیاد می‌كند.